Katolicke Stowarzyszenie
"Civitas Christiana"
Oddział Okręgowy w Łodzi

Statut

STATUT
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA
„ CIVITAS CHRISTIANA”


Rozdział I.

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

1. Organizacja nosi nazwę: KatolickieStowarzyszenie „Civitas Christiana”, zwana dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Miasto stołeczne Warszawa.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest organizacjąformacyjno-edukacyjną katolików świeckich.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Wprzypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie możeprowadzić działalność także poza granicami kraju.
3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania Oddziałów i innych jednostekorganizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeńi organizacji.
5. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kanonicznego, Krajowy AsystentKościelny dla Stowarzyszenia jest mianowany przez Konferencję EpiskopatuPolski. Asystenci diecezjalni mogą być powoływani dla danej diecezji, jeżeli najej terenie istnieją struktury Stowarzyszenia.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada sztandar orazemblemat organizacyjny, na którym znajduje się fragment Drzwi Gnieźnieńskich oraznapis Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
2. Znak graficzny emblematu zatwierdza Rada Główna Stowarzyszenia.

Rozdział II.
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 4

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanierzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka iświata, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polskątradycją narodową, a w szczególności:

1)ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska o duchowe,moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,
2) przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnegouczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,
3) kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych,demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistościkulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje celemiędzy innymi poprzez:
1) pracę formacyjną i edukacyjną w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła,
2) umacnianie i budowanie tożsamości narodowej oraz stałą troskę o rozwójkultury ojczystej,
3) wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie iwspieranie inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodziny, zgodnych zcelami Stowarzyszenia,
4) promowanie idei samorządności i działań służących rozwojowi wspólnotlokalnych i regionalnych,
5) współpracę z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadańwłasnych, zgodnych z programem Stowarzyszenia,
6) realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych z celamiStowarzyszenia,
7) współpracę z parafiami w zakresie ewangelizacji życia społecznego ikulturalnego we wspólnotach lokalnych,
8) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach izadaniach,
9) pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalnościedukacyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej,opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocowej.

§ 6

1. Stowarzyszenie może ustanawiaćwyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym,instytucjom oraz organizacjom społecznym zasłużonym w realizacji celówStowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia.
2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust.1 należy dokompetencji Rady Głównej.
3. Wnioskowanie w sprawach wyróżnień i odznak przynależy do PrzewodniczącegoStowarzyszenia, Rady Głównej, Zarządu oraz Rad Oddziałów Okręgowych.
4. Nadawanie wyróżnień i odznak należy do kompetencji PrzewodniczącegoStowarzyszenia, po uzyskaniu opinii Zarządu.

Rozdział III.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 7

Członkami Stowarzyszenia są:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający.

§ 8

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszeniamogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, katolicy stale związani zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej z racji na zamieszkanie lub wykonywanąfunkcję – które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia oraz deklarują i dająrękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

§ 9

O przyjęciu danej osoby w poczetczłonków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Rada Oddziału Okręgowego, napodstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwóch członkówwprowadzających do Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszeniaposiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalnościStowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie płacić składkiczłonkowskie.
3. Członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

§ 11

1. Utrata członkostwa następuje przezskreślenie członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje RadaOddziału Okręgowego w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres 12miesięcy,
3) śmierci członka,
4) nie przestrzegania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władzStowarzyszenia,
5) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
6) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członkaStowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
7) innych ważnych powodów godzących w dobre imię Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Rady Oddziału Okręgowego w sprawie, o której mowa w ust.2pkt.2,4,5,6,7 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od datyjej doręczenia do Głównej Komisji Rewizyjnej, której uchwała jest ostateczna.
4. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz o skreśleniu zlisty członków Rada Oddziału Okręgowego powiadamia Zarząd Stowarzyszenia wterminie do 14 dni.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osobafizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę.Przyjęcia i skreślenia dokonuje Rada Główna.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebiewysokości.

§ 13

Członek wspierający ma prawouczestniczyć w pracach i inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Matakże prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Stowarzyszeniaoraz w Walnym Zebraniu właściwego Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
A. Postanowienia ogólne
§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są władzenaczelne i władze Oddziałów.
2. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Rada Główna, Przewodniczący Stowarzyszenia, Zarząd,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
3. Władze Oddziałów są określone w postanowieniach § 28 Statutu.

§ 15

Wyboru delegatów na Walne Zebranie orazwyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członkówzwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

§ 16

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadająwiększością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tychwładz. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącegozebrania.
2. Rada Główna oraz Główna Komisja Rewizyjna mogą w trakcie kadencji dokooptowaćdo swego składu członków w liczbie nie przekraczającej 1/4 składu pochodzącegoz wyboru.

B. WALNE ZEBRANIE
§ 17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władząStowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie odbywa się z udziałem wszystkich członków, jeżeliStowarzyszenie liczy nie więcej niż 400 członków. W przypadku przekroczenia tejliczby, Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów wybranych w Oddziałach wproporcji i trybie określonym uchwałą Rady Głównej.
4. Delegaci sprawują swój mandat do czasu zakończenia obrad Walnego Zebrania.
5. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w pierwszym terminie większościągłosów, w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, zaś wdrugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie założeń ideowo – programowych i wytyczanie kierunków działalnościStowarzyszenia,
2) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
3) wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia,
4) wybór członków Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Głównej i Głównej KomisjiRewizyjnej z działalności w minionej kadencji,
6) udzielenie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującejRadzie Głównej,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jegomajątku.
7. Porządek obrad Walnego Zebrania, zgodnie z postanowieniami ust. 6, ustalaRada Główna.

§ 18 

1. Zwyczajne Walne Zebranie jestzwoływane uchwałą Rady Głównej raz na cztery lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Rada Główna:
1) z własnej inicjatywy,
2) na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członkówStowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w ciągu trzech miesięcy od podjęciainicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostałozwołane.
5. Rada Główna zawiadamia członków (delegatów) o miejscu, terminie i porządkuobrad Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

§ 19

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udziałbiorą:
1) członkowie zwyczajni (delegaci Oddziałów),
2) członkowie ustępujących władz naczelnych,
3) członkowie wspierający.

C. RADA GŁÓWNA
§ 20

1. Rada Główna jest najwyższą władząStowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
2. Rada Główna składa się z 30 – 50 członków.
3. Obowiązkiem członka Rady Głównej jest aktywne uczestnictwo w jej pracach.
4. Trzykrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady Głównej
w posiedzeniach Rady skutkuje wygaśnięciem członkostwa w Radzie.

§ 21

1. Do zakresu działania Rady Głównejnależy w szczególności:
1) realizacja uchwalonych przez Walne Zebranie założeń ideowo – programowych,kierunków działalności Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
2) zwoływanie Walnego Zebrania,
3) wybór – na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia – do
3 wiceprzewodniczących Rady Głównej, Sekretarza Rady Głównej oraz Prezesa iczłonków Zarządu,
4) powierzenie pełnienia obowiązków Przewodniczącego Stowarzyszenia wwypadkach, o których mowa w § 21 ust. 2,
5) odwoływanie – na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia –wiceprzewodniczących i sekretarza Rady Głównej oraz Prezesa i członków Zarząduw trybie, o którym mowa w § 21 ust. 4,
6) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnychsłużących realizacji celów Stowarzyszenia,
7) zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia, rocznego sprawozdania finansowego orazsprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich.
2. Rada Główna, w przypadku rezygnacji Przewodniczącego Stowarzyszenia, a takżetrwałej niemożności wykonywania przez niego tej funkcji przez okres co najmniej6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków Przewodniczącego Stowarzyszeniajednemu z członków Rady Głównej. Przepis § 15 stosuje się odpowiednio.
3. Pełniący obowiązki Przewodniczącego Stowarzyszenia wykonuje swoją funkcję doczasu Walnego Zebrania.
4. Odwołanie wiceprzewodniczących i sekretarza Rady Głównej oraz Prezesa iczłonków Zarządu następuje na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia na mocyuchwały Rady Głównej podjętej w głosowaniu tajnym.
5. Wniosek w sprawach określonych w ust. 4 wraz z uzasadnieniem może byćzłożony przez co najmniej 1/3 członków Rady Głównej i powinien byćprzedstawiony Radzie Głównej.
6. Rada Główna zatwierdza skład Rad Oddziałów.
7. Posiedzenia Rady Głównej zwoływane są przez Przewodniczącego Stowarzyszenialub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Głównej. Posiedzenia Rady Głównejodbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku,
w tym co najmniej jedno przed upływem 6 miesięcy od zakończenia okresuobrachunkowego za rok kalendarzowy.
8. Przewodniczący Stowarzyszenia jest członkiem Rady Głównej i kieruje jejpracami.
9. Szczegółowe zasady działania Rady Głównej określa uchwalony przez niąregulamin.

D. PRZEWODNICZĄCY STOWARZYSZENIA
§ 22

1. Przewodniczący Stowarzyszenia kierujedziałalnością Stowarzyszenia.
2. Przewodniczący Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu – może zawiesić wczynnościach Rady Oddziałów w razie stwierdzenia, że ich działalność jestsprzeczna z założeniami ideowo – programowymi Stowarzyszenia, bądź z niniejszymStatutem lub uchwałami władz naczelnych.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Przewodniczący Stowarzyszenia powołujepełnomocnika do kierowania Oddziałem, który w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jestprzygotować Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w celu wyboru nowych władzOddziału.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 i 3 Przewodniczący Stowarzyszeniazobowiązany jest do złożenia sprawozdania z podjętych czynności na najbliższymposiedzeniu Rady Głównej.

E. ZARZĄD
§ 23

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wtym Prezesa.
2. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego Stowarzyszenia,wiceprzewodniczących Rady Głównej oraz Sekretarza Rady Głównej.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Rady Głównej i decyzji Przewodniczącego Stowarzyszenia,
2) organizowanie i zarządzanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3) sporządzanie budżetu, rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zdziałalności Stowarzyszenia,
4) wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa jego regulamin zatwierdzonyprzez Radę Główną.

§ 24

1. Oświadczenia woli w imieniuStowarzyszenia, w tym również zaciąganie zobowiązań finansowych, składająłącznie Przewodniczący Stowarzyszenia z Prezesem Zarządu lub upoważnionym przezniego członkiem Zarządu.
2. Prawa wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia, prawafundatora w powołanych fundacjach wykonują łącznie PrzewodniczącyStowarzyszenia, wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Głównej. Wyżej wymienieniza zgodą Rady Głównej mogą powierzyć wykonywanie swych praw lub nadzoru innymosobom.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa osób uprawnionych doreprezentowania Stowarzyszenia do udzielenia pełnomocnictwa jednoosobowego lubłącznego.

F. Główna Komisja Rewizyjna
§ 25

1. Główna Komisja Rewizyjna jestnaczelnym organem kontrolnym działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swojąpracę przed Walnym Zebraniem.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków.
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącegoi Sekretarza.
4. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Stowarzyszenia,
2) przeprowadzanie kontroli działalności merytorycznej i finansowej,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenieabsolutorium ustępującej Radzie Głównej,
4) przedstawienie Radzie Głównej protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
6) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
7) przyjmowanie od członków Stowarzyszenia skarg i zażaleń, a po zaopiniowaniuprzekazanie wniosków właściwym organom Stowarzyszenia,
8) orzekanie w sprawach spornych i honorowych między członkami Stowarzyszenia,
9) orzekanie w sprawach wynikłych z nieprzestrzegania uchwał władzStowarzyszenia oraz działań na szkodę Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Oddziału Okręgowego, o których mowa w§ 11 ust. 2, pkt. 2, 4,5,6,7,
11) przedstawienie Radzie Głównej informacji z działalności wraz z podjętymiorzeczeniami.
5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władznaczelnych Stowarzyszenia.
6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosemdoradczym w posiedzeniach Rady Głównej oraz Rad Oddziałów.
7. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebieregulamin.
8. W sprawach określonych w § 25 ust.4, pkt. 8 i 9 Główna Komisja Rewizyjnamoże wymierzyć następujące kary organizacyjne: upomnienie, nagana, zawieszeniew prawach członka na okres 6 miesięcy.

Rozdział V.
ODDZIAŁY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA
§ 26

1. Podstawową jednostką organizacyjnąStowarzyszenia jest Zespół Formacyjno-Zadaniowy składający się z 3 – 10członków.
2. Zespoły są powoływane i rozwiązywane uchwałą Rady Oddziału Okręgowego, któraokreśla ich zakres działania i tryb funkcjonowania.
3. Członkowie Zespołu wybierają ze swego składu Przewodniczącego.

§ 27

1. Oddziały Stowarzyszenia powołuje irozwiązuje Rada Główna określając ich teren działania, podległość organizacyjnąoraz strukturę władz.
2. Oddziały prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przezwładze naczelne Stowarzyszenia.
3. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 20 członkówzamieszkałych lub pracujących na terenie działania Oddziału, zorganizowanych wnie mniej niż dwa Zespoły Formacyjno-Zadaniowe.
4. Rada Główna powołuje i rozwiązuje Oddziały Okręgowe.
5. Do powołania Oddziału Okręgowego wymagana jest liczba co najmniej trzechOddziałów.
6. Oddział Okręgowy skupia i koordynuje podległe mu Oddziały.

§ 28

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Rada Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna – jeżeli określa to uchwała Rady Głównej o powołaniuOddziału.
2. W sprawach nie uregulowanych odrębnie, do władz Oddziału Stowarzyszeniastosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz naczelnych.

§ 29

1. Walne Zebranie Oddziału jestnajwyższą władzą tego Oddziału i jest zwoływane raz na cztery lata przez RadęOddziału.
2. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą wszyscy członkowie Oddziału. Jeżeliliczba członków Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału przekracza 100,Walne Zebranie Oddziału odbywa się z udziałem delegatów wybranych w proporcji itrybie określonym uchwałą Rady Oddziału.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Oddziału,
2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i udzielenieabsolutorium ustępującej Radzie Oddziału,
3) uchwalenie kierunków działania Oddziału,
4) wybór Przewodniczącego Rady Oddziału,
5) wybór władz Oddziału,
6) podjęcie uchwał i stanowisk w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych wczasie Walnego Zebrania,
7) podjęcie uchwał w sprawie sposobu realizacji celów i programu Stowarzyszeniana terenie Oddziału.

§ 30

1. W Walnym Zebraniu Oddziałuuczestniczą:
1) członkowie zwyczajni (delegaci) zrzeszeni w danym Oddziale,
2) członkowie ustępujących władz Oddziału,
3) członkowie wspierający z terenu działania Oddziału,
4) delegat Rady Głównej.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin uchwalony przezRadę Oddziału.
3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału stosuje się odpowiednio § 18ust. 2, 3, 4 i 5.

§ 31

Działalnością Oddziału kieruje Rada Oddziałuskładająca się z 3 – 11 członków, w tym Przewodniczącego, do 2wiceprzewodniczących
i Sekretarza.

§ 32

1. Składy Rad Oddziałów wymagajązatwierdzenia przez Radę Główną.
2. Radom Oddziałów przysługują odpowiednio prawa określone
w odniesieniu do Rady Głównej w § 21 ust. 2 i 3.

§ 33

1. Do zakresu działania Rad Oddziałównależy w szczególności:
1) realizacja celów i programu Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia,
3) realizacja kierunków i zadań określonych przez Walne Zebranie Oddziału,
4) organizowanie działalności Stowarzyszenia na swoim terenie,
5) zwoływanie Walnego Zebrania.
2. Do władz Oddziału stosuje się § 16 ust. 1 i 2.

§ 34

1. Posiedzenia Rad Oddziałów odbywająsię w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
2. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Rad Oddziałówokreśla regulamin uchwalony przez te Rady.

§ 35

1. Walne Zebranie Oddziału wybiera 3 – 5członków Komisji Rewizyjnej
(o ile tak stanowi uchwała Rady Głównej powołująca Oddział).
2. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się § 25 ust. 4 (z wyłączeniem pkt. 6, 8,10,11), 5 i 7.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym wposiedzeniach Rad Oddziałów.

§ 36

1. Oddział może być rozwiązany wnastępujących wypadkach:
1) spadku liczby członków poniżej 20,
2) wniosku Walnego Zebrania Oddziału w formie uchwały powziętej zwykłąwiększością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków,
3) wniosku Rady Oddziału Okręgowego, któremu podlega dany Oddział.
2. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje w formie uchwały Rada Główna.

Rozdział VI.
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA
§ 37

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnejdziałalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, spadków, zapisów, darowiznoraz z ofiarności publicznej.

§ 38

1. Stowarzyszenie może prowadzićdziałalność gospodarczą, z tym że środki uzyskane z tej działalności sąprzeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje i spółki oraz przystępować do spółekjuż istniejących.

Rozdział VII.
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 39

1. Statut niniejszy może być zmienionylub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, napodstawie uchwały powziętej bezwzględną większością głosów, przy obecności conajmniej połowy członków (delegatów).
2. Statut wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski, zgodnie zkan. 299 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 40

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane,po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, napodstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, przyobecności co najmniej połowy członków (delegatów).
2. Likwidatorami są członkowie Rady Głównej, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczyinnych likwidatorów.
3. Rozwiązując Stowarzyszenie Walne Zebranie decyduje, w porozumieniu zKonferencją Episkopatu Polski, o przeznaczeniu majątku rozwiązanegoStowarzyszenia.

§ 41

1. W dniu wejścia w życie niniejszegoStatutu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Zarządy wszystkichszczebli stają się Radami Oddziałów.
2. Członkowie Rad Oddziałów pełnią swe funkcje do końca kadencji tych Rad.
3. Jeżeli liczba członków Rad Oddziałów przewyższa liczbę określoną wniniejszym Statucie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” obowiązujeona tylko do końca kadencji tych Rad.

NiniejszyStatut zatwierdzono podczas 343. Zebrania Plenarnego Konferencji EpiskopatuPolski, które odbyło się w Warszawie w dniach 5-6 marca 2008 roku.